Focussectoren

Een regio kan niet overal goed in zijn. De provincie Fryslân kiest er daarom voor om te focussen op een beperkt aantal sterke en/of kansrijke economische clusters ofwel speerpuntsectoren. Nederland kent negen van dergelijke sectoren; in Fryslân zijn drie van deze sectoren sterk vertegenwoordigd. Vanuit deze focus is gericht gekozen om hoofdzakelijk te richten op en te verdiepen in de internationale kansen voor de marktsectoren agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme. Deze sectoren zijn geselecteerd omdat ze zijn ingebed in de historie van de Friese economie, omdat de Friese kennis in deze sectoren hoog is, omdat er substantiële nieuwe marktkansen liggen voor internationalisering en omdat de sectoren perspectief bieden op groei van werkgelegenheid. Sterker maken wat al sterk is of sterk(er) kan worden is hierbij het motto. Naast deze sectoren wordt verder ingegaan op het MKB in generieke zin, omdat blijkt dat een aantal van de geconstateerde knelpunten en behoeften een generiek karakter hebben en daarmee niet specifiek zijn gebonden aan een sector. Internationale zichtbaarheid en internationaliseringsactiviteiten zijn voor de Friese speerpuntsectoren agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme belangrijke economische dragers in de strategische ontwikkeling. Op basis van een eerste oriëntatie liggen er voor deze sectoren aanwijsbare kansen. Vooral voor agrofood en watertechnologie is de uitgangssituatie goed door sterke clusters van bedrijvigheid en kennis.

De ontwikkeling van deze clusters en het opbouwen van duurzame concurrentiekracht vergt langjarige investeringen in samenhangende programma’s die een goede basis vormen om verder te ontwikkelen. De ‘ingrediënten’ voor verdere ontwikkeling zijn niet voor al deze speerpunten hetzelfde. De strategie om deze doelstellingen te bewerkstelligen hangt af van de invulling van de keten, de volwassenheid en ontwikkelingsfase van de bedrijfssector. Bij watertechnologie is de afgelopen jaren bijvoorbeeld sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van een excellente kennispositie (Wetsus), beschikt de sector met de Wateralliantie over een effectieve lobbyen business development organisatie en ligt de komende tijd de nadruk op het omzetten van deze kennis in meer business en export. Bij toerisme is niet zozeer kennisontwikkeling van belang, maar gaat het vooral om meer samenwerking in aanbod en marketing om meer toeristen aan te trekken en deze langer te binden. Naast promotie speelt ook het vernieuwen van verouderde verdienmodellen een rol.