Onderwijs

'In een economie die meer en meer gestoeld is op kennis, is onderwijs van groot belang. Dit belang neemt alleen maar toe. Fryslân kan alleen maar uitgroeien tot een innovatieve topeconomie als ook het middelbaar en hoger onderwijs tot de top van Nederland gaan behoren'. (Coalitieakkoord 2011-2015).

In onze relatie met China spelen kennisinstellingen dus ook een belangrijke rol. Tijdens de missies naar China hebben de drie hogescholen en het Nordwin College waardevolle contacten gelegd met universiteiten en hogescholen in Sichuan en concrete afspraken gemaakt over samenwerking en uitwisseling. Onderdeel van de vriendschapsband met Sichuan is tevens een innige band met het Chinese Aba Teachers College, dat gericht is op het opleiden van leraren in minderheidstalen. Het bestuur van de school heeft nadrukkelijk te kennen gegeven (meer) samen te willen werken met (hogescholen uit) Fryslân.

NHL Hogeschool
NHL Hogeschool is een ambitieuze hogeschool. Dagelijks zijn 13.100 studenten en docenten, 21 lectoraten en 14 kenniscentra bezig met onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Zij doen dit binnen de hogeschool, maar ook daarbuiten: bij bedrijven, instellingen en overheden. Huidige en toekomstige maatschappelijke en economische opgaven vragen om innovatie en pro-activiteit. Daarom kiest de NHL voor een multisectorale benadering. Over de grenzen van het eigen vak heen kunnen kijken en kunnen samenwerken zijn essentiële vaardigheden voor een innovatieve professional.

De NHL legt de focus op twee zwaartepunten: Vital Regions en Smart, Sustainable Industries. Hier vindt verdieping plaats en bouwen we expertise op door praktijkonderzoek samen met regionale en  (inter)nationale stakeholders. Kenmerkend voor de onderwijskwaliteit van de NHL is dat we ons richten op de actuele beroepspraktijk. Daarnaast is er aandacht voor een multidisciplinaire benadering: kennisontwikkeling over de grenzen van vakgebieden heen.
Meer informatie: www.nhl.nl

Hogeschool VHL
VHL is een internationaal, groen kennisinstituut dat onderwijs en toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten combineert. We leiden onze studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. VHL heeft een duidelijk profiel met drie verwante aandachtsgebieden waarmee we ons onderscheiden van andere hogescholen:

  • Dieren en Business,
  • Delta en visbestanden,
  • Voeding en zuivel

Praktijkgericht onderzoek binnen onze lectoraten is altijd gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk en draagt ​​bij aan innovatie in het curriculum van de professionals die we opleiden. VHL University of Applied Sciences is te vinden op twee locaties in Nederland: Leeuwarden en Velp
Meer informatie: www.hogeschoolvhl.nl

Stenden Hogeschool
Stenden benadrukt het belang van de praktische ervaring die al onze verwerven studenten tijdens hun studie. We faciliteren studenten ook bij het verkrijgen van de blootstelling aan de industrie. Al onze bacheloropleidingen bevatten één of meer van de volgende praktische onderdelen:

  • Probleemgestuurd Onderwijs (PGO - het werken in kleine teams op 'real-life' gevallen)
  • Project werk in de universiteit eigen training bedrijven, waaronder Broadcast Studio, Stenden Hotel en het Europese toerisme Futures Institute (ETFI)     
  • Geïntegreerde Stage bij gerenommeerde bedrijven

Meer informatie: www.stenden.com

Nordwin College
Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL) en Cursus & Contract.'Onze missie is huidige en nieuwe generaties te inspireren, hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een duurzame economie en een leefbare en gezonde wereld.Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons dagelijks handelen en ons onderwijs. Wij profileren ons als strategische partner in de regio waardoor we vruchtbare verbindingen tot stand brengen. Wij hebben onze ankers stevig in de samenleving.
Meer informatie: www.nordwincollege.nl


Bron foto's en logo's: http://www.leeuwardenstudiestad.nl
Bron tekst: NHL, VHL, Stenden, Nordwin